Financieel

Fondswerving

Een zeer belangrijk onderdeel van de organisatie is de fondswerving.
Om 40 kinderen te kunnen uitnodigen is een bedrag nodig van globaal € 19.750.

Hoe kunt u helpen?

Door financiële ondersteuning maakt u het ons mogelijk kinderen uit Bosnië uit te nodigen voor een vakantie in een gastgezin in onze regio. Door een vakantie krijgt het kind de kans om even tot rust te komen, wat afstand te nemen van de thuissituatie en van de moeilijke omstandigheden waarin het kind moet leven.

Donaties

Donaties zijn natuurlijk altijd welkom, welk bedrag dan ook. Het al of niet doorgaan van een project is hiervan afhankelijk. Wij hebben goede contacten met de lokale pers en De Gelderlander. Indien u daar prijs op stelt, kunnen wij bv. de overhandiging van een groter sponsorbedrag proberen in de publiciteit te krijgen. Zie onder hoe u een flink belastingvoordeel kunt krijgen.

Tientjesactie

Ieder jaar benaderen bestuursleden van de Stichting Kinderhulp Bosnië en een aantal gastouders collega's, familie, vrienden en bekenden voor een bijdrage door middel van een zogenaamde tientjesactie. Zoals deze naam doet vermoeden worden zij met een persoonlijk gerichte brief met aangehechte acceptgiro gevraagd om ten minste € 10 over te maken voor dit goede doel. Meer mag vanzelfsprekend ook en het uitgangspunt is dat gezamenlijke gezinsleden, collega's of vrienden dit bijeenbrengen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze actie naast een belangrijke financiële impuls ook veel sympathie opleverde. Zorg dat u bij de vriendengroep gaat horen en vraag een van de bestuursleden of gastgezinnen uit uw omgeving om de brief met de acceptgiro of vraag deze aan via kinderhulpbosnie@hotmail.com.

Wat krijgt u er voor terug?

Dat kunnen wij hier niet beschrijven. Dat moet u ervaren wanneer u ziet hoe deze groep van kinderen in de korte tijd dat zij hier zijn opbloeien en met deze positieve energie huiswaarts gaan. Een onvergetelijke vakantie die nog vele, vele jaren voort blijft leven in hun herinnering. En dit met uw financiële steun; de stichting en de gastgezinnen doen de rest.

Helpt u ons mee?

Helpt u ons mee? De bankrekening van Stichting Kinderhulp Bosnië is:

Raborekening NL81 RABO 0120 5887 06 t.n.v. Stichting Kinderhulp Bosnië, Druten

Stichting Kinderhulp Bosnië is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de Stichting Kinderhulp Bosnië fiscaal aftrekbaar zijn.

Flink belastingvoordeel voor donateurs!

Dankzij uw maandelijkse bijdrage kunnen wij heel veel kinderen een beter leven geven. Maar wist u dat de Belastingdienst graag meebetaalt aan uw gift? Als u uw bijdrage aan ons omzet in een periodieke schenking, levert u dat een interessant voordeel op. De donatie is dan namelijk volledig aftrekbaar met als gevolg dat de Belastingdienst een groot deel van uw gift aan u terugbetaalt.
Met een periodieke schenking verbindt u zich voor minimaal vijf jaar aan Stichting Kinderhulp Bosnië. Structurele steun is voor ons erg belangrijk. We hebben daardoor de zekerheid dat wij ook in de komende jaren ons werk kunnen doen.
Als u periodiek aan Stichting Kinderhulp Bosnië schenkt, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

1. U doneert hetzelfde bedrag als u altijd al deed, maar u betaalt minder doordat u zelf profiteert van het voordeel.
2. U schenkt het voordeel aan Stichting Kinderhulp Bosnië, zodat u meer kinderen helpt. Dankzij het belastingvoordeel betaalt u hetzelfde als voorheen.

Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen van de belasting aftrekbaar, als die hoger zijn dan één procent van uw inkomen. Als u uw gift laat vastleggen in een periodieke schenking, is dat een ander verhaal. Dan kunt u álle donaties – groot en klein - aftrekken.
U krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot dit belastingvoordeel voor u is, hangt onder meer af van uw inkomen. Het kan variëren van 36,25% tot 52% van het geschonken bedrag.
Wilt u een periodieke gift doen aan Stichting Kinderhulp Bosnië? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Kinderhulp Bosnië. Zowel de Belastingdienst als Stichting Kinderhulp Bosnië hebben daarvoor het formulier 'Periodieke gift in geld' beschikbaar.

Gebruik het formulier 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Stichting Kinderhulp Bosnië. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Voor het verkrijgen van het formulier 'Periodieke gift in geld' en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting:
Peter Keemers, Hatertseweg 14, 6581 KG Malden, tel.: 06-11012989 en email: info@keemers.nl.